2019లో తెలంగాణలో కొత్త ముఖ్యమంత్రి మళ్లీ కేసీఆర్ సర్వే ఫలితాలు |  Telangana latest political news

2019లో తెలంగాణలో కొత్త ముఖ్యమంత్రి మళ్లీ కేసీఆర్ సర్వే ఫలితాలు | Telangana latest political news


Telangana latest political news

One comment

  1. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావాలంటే మల్లి కేసీఆర్ రావాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *